apt logo

apt

Adenine phosphoribosyltransferase

Molecular Synopsis