XYLT1 logo

XYLT1

Xylosyltransferase 1

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table