PI4K2B logo

PI4K2B

Phosphatidylinositol 4-kinase type 2-beta

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table