TVG0750626 logo

TVG0750626

Geranylgeranylglyceryl phosphate synthase

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table