1247377 logo

3-[2-(3-HYDROXY-PHENYL)-ETHYL]-5-METHYL-5-PHENYL-4,5-DIHYDRO-ISOXAZOLE (ENANTIOMERIC MIX)

Compound Synopsis