1309037 logo

4-Guanidinium-Benzoic Acid Carbamoylmethyl Ester : With Acetate Ion

Compound Synopsis