1312700 logo

(E)1,2,3-Triphenyl-Propenone

Compound Synopsis