1317227 logo

1-O-Acetylbritannilactone

Compound Synopsis