1909441 logo

3-(3-Phenoxyphenyl)Propylphosphinylmethylphosphonic Acid Tripotassium Salt

Compound Synopsis