203099 logo

4-bromo-N-[3-hexoxy-4-[methyl(methylsulfonyl)amino]phenyl]benzamide

Compound Synopsis