24281 logo

2-((2-Chlorophenyl)(Hydroxy)Methyl)Acrylonitrile

Compound Synopsis