2738205 logo

ethyl 4-{bis[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]difluorobismuthanyl}benzoate

Compound Synopsis