2738866 logo

(2R,3R)-2,3-dialkoxy-1,4-diaminobutane Platinum (II) complex

Compound Synopsis