2743657 logo

[Bis(aminomethyl)ethylmethylsilane]tetrachloroplatinum(IV)

Compound Synopsis