2744295 logo

(S)-5-[1-(2-methoxymethylpyrrolidinyl)sulfonyl]-1-(4-(tributylstannyl)benzyl)isatin

Compound Synopsis