2763523 logo

1-ferrocenyl-3-(2-Chlorophenyl)-2-propen-1-one

Compound Synopsis