2763550 logo

1-ferrocenyl-3-(4-Trifluoromethylphenyl)-2-propen-1-one

Compound Synopsis