2764471 logo

1-ferrocenyl-3-(phenyl)-2-propen-1-one

Compound Synopsis