2765386 logo

Aqua[threo-1-(-2-chloro-4-hydroxyhenyl)-2-(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl) ethylenediamine](sulfato) platinum (II)(threo-9-Ptso4)

Compound Synopsis