2769968 logo

4-[3-Oxo-3-(3-trimethylgermanyl-phenyl)-propenyl]-benzoic acid (Ch60G)

Compound Synopsis