2785044 logo

[N-(2-Mercapto-2-methylpropyl)-N-(4-methoxyphenyl)-aminato][2-(mercaptomethyl)pyridinato]oxotechnetium V

Compound Synopsis