2804473 logo

(2S,5R)-8-(2-Fluoro-ethyl)-3-(4-trimethylstannanyl-phenyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester

Compound Synopsis