2805880 logo

2,6-bis(propan-2-yloxy)-1,3,5,7-tetrathia-4-platinaspiro[3.3]heptane

Compound Synopsis