2824479 logo

triphenylstannyl 4-fluorobenzoate

Compound Synopsis