2824480 logo

triphenylstannyl 4-chlorobenzoate

Compound Synopsis