2835255 logo

2,6-bis(2-methylbutoxy)-1,3,5,7-tetrathia-4-platinaspiro[3.3]heptane

Compound Synopsis