2835421 logo

1-ferrocenyl-3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-propen-1-one

Compound Synopsis