2835501 logo

1-(4-Methoxyphenyl)-3-ferrocenyl-2-propen-1-one

Compound Synopsis