2835611 logo

2,6-bis(octyloxy)-1,3,5,7-tetrathia-4-platinaspiro[3.3]heptane

Compound Synopsis