2835639 logo

1-ferrocenyl-3-(3-Chlorophenyl)-2-propen-1-one

Compound Synopsis