3204955 logo

4-methyl-1-[2-[4-[1-[3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl]-4-piperidyl]phenoxy]ethyl]piperazin-2-one

Compound Synopsis