3423921 logo

2-[3-[3-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]-4-(trifluoromethyl)-6-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridyl]pyrimidine

Compound Synopsis