3444815 logo

5-(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-2-(2-phenylethyl)-1-[2-(thiomorpholin-4-yl)ethyl]-1H-benzimidazole

Compound Synopsis