3444837 logo

5-(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-2-(2-phenylethyl)-1-[2-(piperidin-1-yl)ethyl]-1H-benzimidazole

Compound Synopsis