3444844 logo

5-(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-2-{2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl}-1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-1H-benzimidazole

Compound Synopsis