3445006 logo

5-(3-(4-tert-butylbenzylamino)-2-methylphenyl)-1-methyl-3-(4-(morpholine-4-carbonyl)phenylamino)pyrazin-2(1H)-one

Compound Synopsis