3445381 logo

(2-((3-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)phenyl)amino)-1,4-phenylene)bis((4-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidin-1-yl)methanone)

Compound Synopsis