3445478 logo

2-(2,3-dihydrobenzofuran-5-ylsulfonyl)-5-[(4-iodophenyl)methylsulfanyl]-1,2,4-triazol-3-amine

Compound Synopsis