3445729 logo

(E)-(4-(bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazin-1-yl)(4-nitro-5-styrylisoxazol-3-yl)methanone

Compound Synopsis