3446144 logo

1-[2-[[4-[5-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-thienyl]-5-(3-hydroxyphenyl)pyrimidin-2-yl]amino]ethyl]-5,5-dimethyl-imidazolidine-2,4-dione

Compound Synopsis