3450138 logo

2-[(2-ethoxyphenyl)methyl]-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-3-methyl-1-oxo-4H-pyrazino[1,2-a]indole-3-carboxamide

Compound Synopsis