3450147 logo

6-Methyl-N-((1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl)-5-(4-morpholinobenzyl)-4-oxo-2-phenyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-6 carboxamide

Compound Synopsis