3450194 logo

2-[4-(5-{[4-(2-cyanophenyl)piperazin-1-yl]methyl}-2,4-dimethylbenzoyl)piperazin-1-yl]benzene-1-sulfonamide

Compound Synopsis