3450235 logo

2-[4-[3-[[1-(2-cyanophenyl)-4-piperidyl]amino]-2,4,6-trimethyl-benzoyl]piperazin-1-yl]-6-fluoro-benzenesulfonamide

Compound Synopsis