3450874 logo

N-(2-hydroxy-1,1-dimethyl-ethyl)-2-methyl-5-[4-(4-sulfamoylanilino)phthalazin-1-yl]benzenesulfonamide

Compound Synopsis