3451305 logo

Ethyl 1-(4-(3,4,5-trichloro-2-oxopyridin-1(2H)-yl)phenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate

Compound Synopsis