3451616 logo

5-[(4-{[(1S)-2-Hydroxy-1-phenylethyl]amino}-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyrimidin-2-yl)amino]-3,3-dimethyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one

Compound Synopsis