3451675 logo

6-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine

Compound Synopsis