3451704 logo

(S)-5-((5-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-4-((2-hydroxy-1-phenylethyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)-3,3-dimethylisobenzofuran-1(3H)-one

Compound Synopsis