3451893 logo

(2S)-N-[(2S,3R)-2-[3-[2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoyl]-5-[(2-methoxy-1-naphthyl)methyl]-1-methyl-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzodiazepin-3-yl]-2-(methylamino)propanamide

Compound Synopsis